با کلیک بر روی گزینه آزمون، شرکت در آزمون را آغاز نمایید.